User: Guest  Login
Document type:
Konferenzbeitrag
Author(s):
Zhou, Liguo; Song, Yinglei; Gao, Yichao; Yu, Zhou; Sodamin, Michael; Liu, Hongshen; Ma, Liang; Liu, Lian; Liu, Hao; Liu, Yang; Li, Haichuan; Chen, Guang; Knoll, Alois
Title:
GarchingSim: An Autonomous Driving Simulator with Photorealistic Scenes and Minimalist Workflow
Book / Congress title:
26th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2023)
Year:
2023
 BibTeX