User: Guest  Login
Document type:
Konferenzbeitrag 
Contribution type:
Textbeitrag / Aufsatz 
Author(s):
Vogiatzis, Dimitrios; Alexandris, Giorgos; Gurel, Oral; Nikakis, Fotis; Mas Machuca, Carmen; Tomkos, Ioannis 
Title:
Performance quantification of protection schemes for a Pan-European Optical Network 
Book / Congress title:
LEOS 2003, ThW2 
Year:
2003