User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz
Author(s):
Andreas Forstmaier, Jia Chen, Florian Dietrich, Juan Bettinelli, Hossein Maazallahi, Carsten Schneider, Dominik Winkler, Xinxu Zhao, Taylor Jones, Carina van der Veen, Norman Wildmann, Moritz Makowski, Aydin Uzun, Friedrich Klappenbach, Hugo Denier van der Gon, Stefan Schwietzke, and Thomas Röckmann
Title:
Quantification of methane emissions in Hamburg using a network of FTIR spectrometers and an inverse modeling approach
Journal title:
Atmos. Chem. Phys. Discuss.
Year:
2022
Fulltext / DOI:
doi:10.5194/acp-2022-710
WWW:
https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2022-710/
 BibTeX