User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz
Author(s):
Zhu, Xiao Xiang; Hu, Jingliang; Qiu, Chunping; Shi, Yilei; Kang, Jian; Mou, Lichao; Bagheri, Hossein; Haberle, Matthias; Hua, Yuansheng; Huang, Rong; Hughes, Lloyd; Li, Hao; Sun, Yao; Zhang, Guichen; Han, Shiyao; Schmitt, Michael; Wang, Yuanyuan
Title:
So2Sat LCZ42: A Benchmark Data Set for the Classification of Global Local Climate Zones [Software and Data Sets]
Journal title:
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine
Year:
2020
Journal volume:
8
Journal issue:
3
Pages contribution:
76-89
Fulltext / DOI:
doi:10.1109/mgrs.2020.2964708
Publisher:
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
E-ISSN:
2168-68312473-23972373-7468
Date of publication:
01.09.2020
 BibTeX