User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz
Author(s):
Pavlou, Dimosthenis; Papantoniou, Panagiotis; Papadimitriou, Eleonora; Vardaki, Sophia; Yannis, George; Antoniou, Constantinos; Golias, John; Papageorgiou, Sokratis G
Title:
In-vehicle distraction and brain pathologies: Effects on reaction time and accident probability
Year:
2015
 BibTeX