Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Zott, Benedikt; Simon, Manuel M.; Hong, Wei; Unger, Felix; Chen-Engerer, Hsing-Jung; Frosch, Matthew P.; Sakmann, Bert; Walsh, Dominic M.; Konnerth, Arthur 
Titel:
A vicious cycle of β amyloid–dependent neuronal hyperactivation 
Zeitschriftentitel:
Science 
Jahr:
2019 
Band / Volume:
365 
Heft / Issue:
6453 
Seitenangaben Beitrag:
559-565 
Volltext / DOI:
Verlag / Institution:
American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
E-ISSN:
0036-80751095-9203 
Publikationsdatum:
08.08.2019