User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz
Author(s):
Geiger, Friedemann; Novelli, Anna; Berg, Daniela; Hacke, Claudia; Sundmacher, Leonie; Kopeleva, Olga; Scheibler, Fülöp; Rüffer, Jens-Ulrich; Kuch, Christine; Wehkamp, Kai
Title:
The hospital-wide implementation of shared decision-making—initial findings of the Kiel SHARE TO CARE program
Journal title:
Deutsches Aerzteblatt International
Year:
2021
Journal volume:
118
Month:
Apr
Journal issue:
13
Reviewed:
ja
Language:
en
Fulltext / DOI:
doi:10.3238/arztebl.m2021.0144
Publisher:
Deutscher Aerzteverlag
E-ISSN:
1866-0452
Impact Factor:
4.796
Scimago Quartil:
Q1
Date of publication:
02.04.2021
Semester:
SS 21
 BibTeX