Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Liu, Hailing; Zhao, Yu; Yang, Fan; Lou, Xiaoying; Wu, Feng; Li, Hang; Xing, Xiaohan; Peng, Tingying; Menze, Bjoern; Huang, Junzhou; Zhang, Shujun; Han, Anjia; Yao, Jianhua; Fan, Xinjuan
Titel:
Preoperative Prediction of Lymph Node Metastasis in Colorectal Cancer with Deep Learning
Zeitschriftentitel:
BME Frontiers
Jahr:
2022
Band / Volume:
2022
Volltext / DOI:
doi:10.34133/2022/9860179
Verlag / Institution:
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
E-ISSN:
2765-8031
Publikationsdatum:
01.01.2022
 BibTeX