User: Guest  Login
Title:
1155 - Identifying Connectome Module Patterns via New Balanced Multi-Graph Normalized Cut 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Hongchang Gao, chengtao cai, Jingwen Yan, Lin Yan, Joaquin Goni Cortes, Yang Wang, Feiping Nie, John West, Andrew Saykin, Li Shen, Heng Huang 
Year:
2015