Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Zhu, Xiao Xiang; Hu, Jingliang; Qiu, Chunping; Shi, Yilei; Kang, Jian; Mou, Lichao; Bagheri, Hossein; Haberle, Matthias; Hua, Yuansheng; Huang, Rong; Hughes, Lloyd; Li, Hao; Sun, Yao; Zhang, Guichen; Han, Shiyao; Schmitt, Michael; Wang, Yuanyuan 
Titel:
So2Sat LCZ42: A Benchmark Data Set for the Classification of Global Local Climate Zones [Software and Data Sets] 
Zeitschriftentitel:
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 
Jahr:
2020 
Band / Volume:
Heft / Issue:
Seitenangaben Beitrag:
76-89 
Verlag / Institution:
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
E-ISSN:
2168-68312473-23972373-7468 
Publikationsdatum:
01.09.2020