Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Ehn, Sebastian; Sellerer, Thorsten; Muenzel, Daniela; Fingerle, Alexander A.; Kopp, Felix; Duda, Manuela; Mei, Kai; Renger, Bernhard; Herzen, Julia; Dangelmaier, Julia; Schwaiger, Benedikt J.; Sauter, Andreas; Riederer, Isabelle; Renz, Martin; Braren, Rickmer; Rummeny, Ernst J.; Pfeiffer, Franz; Noël, Peter B.
Titel:
Assessment of quantification accuracy and image quality of a full‐body dual‐layer spectral CT system
Zeitschriftentitel:
Journal of Applied Clinical Medical Physics
Jahr:
2017
Band / Volume:
19
Heft / Issue:
1
Seitenangaben Beitrag:
204-217
Volltext / DOI:
doi:10.1002/acm2.12243
Verlag / Institution:
Wiley
E-ISSN:
1526-99141526-9914
Publikationsdatum:
20.12.2017
 BibTeX