User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz 
Author(s):
Hu, Yingbai; Li, Jian; Chen, Yongquan; Wang, Qiwen; Chi, Chuliang; Zhang, Heng; Gao, Qing; Lan, Yuanmin; Li, Zheng; Mu, Zonggao; Sun, Zhenglong; Knoll, Alois 
Title:
Design and Control of a Highly Redundant Rigid-Flexible Coupling Robot to Assist the COVID-19 Oropharyngeal-Swab Sampling 
Journal title:
IEEE Robotics and Automation Letters 
Year:
2021 
Publisher:
IEEE