User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz 
Author(s):
Liu, Yuan; Huang, Yu-Xuan; Zhang, Xuexi; Qi, Wen; Guo, Jing; Hu, Yingbai; Zhang, Longbin; Su, Hang 
Title:
Deep C-LSTM Neural Network for Epileptic Seizure and Tumor Detection Using High-Dimension EEG Signals 
Journal title:
IEEE Access 
Year:
2020 
Journal volume:
Pages contribution:
37495--37504 
Publisher:
IEEE