User: Guest  Login
Author(s):
Zheng, Lingyu; Meng, Yu; Ma, Jing; Zhao, Xiulian; Cheng, Tielong; Ji, Jing; Chang, Ermei; Meng, Chen; Deng, Nan; Chen, Lanzhen; Shi, Shengqing; Jiang, Zeping 
Title:
Transcriptomic analysis reveals importance of ROS and phytohormones in response to short-term salinity stress in Populus tomentosa 
Journal title:
Frontiers in Plant Science 
Year:
2015 
Journal volume:
Fulltext / DOI:
Publisher:
Frontiers Media SA 
E-ISSN:
1664-462X 
Date of publication:
15.09.2015