User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz 
Author(s):
Li, Wei; Zhou, Xiaonan; Yu, Kang; Zhang, Zhen; Liu, Yang; Hu, Naiyue; Liu, Ying; Yao, Chunsheng; Yang, Xiaoguang; Wang, Zhimin; Zhang, Yinghua 
Title:
Spectroscopic Estimation of N Concentration in Wheat Organs for Assessing N Remobilization Under Different Irrigation Regimes 
Journal title:
Frontiers in Plant Science 
Year:
2021 
Journal volume:
12 
Fulltext / DOI:
Publisher:
Frontiers Media SA 
E-ISSN:
1664-462X 
Date of publication:
09.04.2021