Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Report / Forschungsbericht 
Autor(en):
Brsci, D.; Eggers, M.; Rohrmüller, F.; Kourakos, O.; Sosnowski, S.; Althoff, D.; Lawitzky, M.; Mörtl, A.; Rambow, M.; Koropouli, V.; Hernández, J.M.; Zang, X.; Wang, W.; Wollherr, D.; Kühnlenz, K.; Mayer, C.; Kruse, T.; Kirsch, A.; Blume, J.; Bannat, A.; Rehrl, T.; Wallhoff, F.; Lorenz, T.; Basili, P.; Lenz, C.; Röder, T.; Panin, G.; Maier, W.; Hirche, S.; Buss, M.; Beetz, M.; Radig, B.; Schubö, A.; Glasauer, S.; Knoll, A.; Steinbach, E. 
Titel:
Multi Joint Action in CoTeSys - Setup and Challenges 
Beauftragende Einrichtung:
CoTeSys Cluster of Excelence: Technische Universität München & Ludwig-Maximilians-Universität München 
Verlagsort:
Munich, Germany 
Jahr:
2010 
Serienbandnummer:
CoTeSys-TR-10-01 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mensch-Maschine-Kommunikation 
Format:
Text